ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Γνωρίζοντας ότι...

Ένα 499,96kW φωτοβολταϊκό πάρκο με ΤΑ 65,74€/MWh είχε για τον μήνα Φεβρουάριο του 2021 την παρακάτω παραγωγή.

μηνιαία παραγωγή

47.7458 MW

υπολογίζεται
το σύνολο για το μήνα

οριακή τιμή συστήματος

50.23 €/MWh

σταθμισμένη ως προς την παραγωγή
του φωτοβολταϊκού πάρκου

Υπολογίζουμε ότι...

Το φωτοβολταϊκό πάρκο παρήγαγε X = 47.7458 MW ενέργεια κατά την διάρκεια του μήνα για την οποία αμείφθηκε με 50.23 €/MWh, δηλαδή έλαβε από τις αγορές 2398.21 €.

Στο τέλος του μήνα, ο παραγωγός θα λάβει από τον ΔΑΠΕΕΠ για κάθε MWh που παρήγαγε, premium ίσο με την ΤΑ του μείον την ΕΤΑ. Η ΕΤΑ για τον μήνα Φεβρουάριο του 2021 διαμορφώθηκε στα 51,73€/MWh.

Τελικά θα λάβει Χ * (ΤΑ-ΕΤΑ) δηλαδή 668.91 €. Τελικά, αθροίζοντας τις δύο αμοιβές (από τις αγορές και από τον ΔΑΠΕΕΠ) καταλήγει στα 3067.12 €, δηλαδή σε 64.23 €/MWh.

ζητήστε προσφορά